Bodemonderzoek en Milieu

Eigen afdeling milieutechniek

Het milieuvraagstuk bepaalt veel van onze handelingen. De concentraties aan schadelijke stoffen die in het milieu zijn terechtgekomen, vormen een risico voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Onze afdeling Milieutechniek doet hier onderzoek naar, stelt mogelijke gezondheidsrisico’s vast en voert alle saneringswerkzaamheden zelf uit.

Bodemonderzoek

Bij de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning, het wijzigen van een bestemmingsplan of een verkooptransactie kan een bodemonderzoek nodig zijn.
WMR voert zowel het advieswerk als de veldwerkzaamheden zelf uit.

De opdrachtgever krijgt een uitgebreid rapport van het onderzoek met alle conclusies, inclusief ons advies. Dit rapport kan ook als een milieuhygiënische verklaring worden gebruikt.

  • landbodemonderzoek (NEN 5740)
  • waterbodemonderzoek (NEN 5720)
  • onderzoek naar asbest in de bodem (NEN 5707)
  • partijkeuring volgens APO4

Tijdens het vooronderzoek (conform NEN 5725) verzamelen we relevante gegevens over de betreffende locatie en stellen we of een locatie verdacht of onverdacht is. Tijdens het veldwerk verrichten we (hand)boringen en worden eventueel 1 of meerdere peilbuizen geplaatst. Het precieze aantal boringen en peilbuizen, evenals het aantal te onderzoeken monsters, is afhankelijk van de oppervlakte van de onderzoekslocatie.

De analyseresultaten worden getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden om vast te kunnen stellen of de bodem geschikt is voor het beoogde doel. Het hele onderzoek, inclusief de conclusies en ons advies, verwerken we in een rapport en overhandigen we aan de klant.

Bekijk onze gerealiseerde projecten
 

Bodemsanering en milieukundige begeleiding

Wanneer de bodem verontreinigd is, wordt deze schoongemaakt (gesaneerd). In samenwerking met onze infracollega’s voeren wij deze werkzaamheden uit. We stellen een saneringsplan op, maken een BUS melding en een plan van aanpak. De gehele uitvoering wordt onder certificaat verricht, net zoals de volledige milieukundige processturing en verificatie. 

Milieuadvisering

Een milieuvraag tot op de bodem uitzoeken is ook WMR. Onze medewerkers zijn erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu om alle werkzaamheden uit te voeren. We zijn door het KIWA gecertificeerd en de certificaten zijn na te kijken onder ‘certificeringen.’ De geldigheid van de erkenningen zijn op te vragen bij het Bodem+ agentschap.

Direct contact opnemen?