Sloop voormalig bibliotheek in de Westereen

Sloop voormalig bibliotheek in de Westereen

* REPOST Gemeente Dantumadiel *
🚧🏗 | Gisteren is WMR gestart met de sloop van de voormalige bibliotheek in De Westereen. Pouwel Pijnacker van Lytsewâld BV is eigenaar van het terrein. Hij wil op de plek graag appartementen realiseren.
💬 Wethouder Gerben Wiersma
“Wy binne as gemeente bllid dat it gebou no plat giet. Mei nammen foar de buurt. De nije eigenaar hat moaie plannen mei de grûn. En de bibliotheek hat no in moai plak yn De Hege Seis fan de Westereen📚.”

Direct contact opnemen?